Generátor žiadostí a oznamov do poisťovní
v tomto generátore nájdete najčastejšie dôvody pre zrušenie poistnej zmluvy
Dôvod zrušenia poistnej zmluvy *
Súčasná poisťovňa *
do ktorej chcete poslať dokument
Číslo poistnej zmluvy *
Poistník - Meno Priezvisko / Obchodné meno
osoba, ktorá platí poistné - Klient
Adresa - Trvalého pobytu / Sídla
(ulica a číslo domu, Obec, PSČ)
Nespotrebované poistné žiadam zaslať na účet / adresa
uveďte číslo účtu v tvare IBAN alebo poštovú adresu
Evidenčné Číslo Vozidla (EČV), ktorého sa zrušenie poistnej zmluvy týka
E-mailová adresa Klienta *
na ktorú poslať vygenerovaný dokument
Mobilné telefónne číslo Klienta
Miesto podpisu dokumentu
Dátum podpisu dokumentu
Dovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje, ktoré vkladáte do tohto formulára Prevádzkovateľ spracúva za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene, resp. k ukončeniu poistenia majetku Klienta, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve). Zaškrtnutím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s *


1